Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

STATUT KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KARMELKI

 

 

STATUT

 

 

KATOLICKIEGO

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

„Karmelki”

tekst jednolity z dnia 01 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIELSK PODLASKI    2017

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

 1. Katolickie Przedszkole Niepubliczne Karmelki, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem niepublicznym działającym na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), zwanej dalej “Ustawą”,

 

 • rozporządzeń wykonawczych Ustawy,

 

 • ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami) w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

 

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zmianami),

 

 • Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 793 – 806,

 

 • Statutów I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, p. 27-28,

 

 • niniejszego Statutu.

 

 1. Przedszkole ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Bielsku Podlaskim.

 

 1. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Parafia p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

 

 1. Zgodnie z prawem kościelnym działalność Przedszkola jako katolickiej instytucji wychowawczej podlega nadzorowi Biskupa Drohiczyńskiego.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku w takim zakresie, w jakim to dotyczy przedszkoli niepublicznych.

 

 1. Przedszkole używa nazwy: Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki”.

 

 1. Całokształt działalności Przedszkola opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.

 

 1. Zasada zapisana w ust. 7 dotyczy całej koncepcji pracy przedszkola: celów i zadań statutowych, programu wychowawczego przedszkola i programów nauczania.

 

 1. Biskup Drohiczyński osobnym dekretem potwierdza katolicki charakter placówki.

 

 1. Przedszkole dostępne jest dla wszystkich dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) wybierają je i akceptują jego statut.

 

 1. Przedszkole prowadzi wychowanie przedszkolne dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

 

 1. Przedszkole realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

 • 2

 

 1. Podstawowym celem Przedszkola jest wspieranie integralnego rozwoju dzieci w procesie wychowania, kształcenia i opieki poprzez zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

 1. Przedszkole wypełnia cele i zadania określone w Ustawie i realizuje je zgodnie z wartościami i zasadami chrześcijańskimi.

 

 1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią filar procesu wychowawczego, są uwzględniane w programach wychowania i kształcenia oraz prezentowane w środowisku przedszkolnym przez wszystkich pracowników, a w szczególności przez kadrę pedagogiczną.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ust. 2, a w szczególności:

 

 • wspomaga rozwój dziecka, z uwzględnieniem jego potencjału i możliwości rozwojowych poprzez:

 

 1. rozpoznawanie potrzeb dziecka,
 2. stwarzanie warunków edukacyjnych dostosowanych do rozwoju i predyspozycji dziecka,
 3. wspieranie samodzielnych działań dziecka,
 4. pracę z dzieckiem zdolnym i przejawiającym szczególne potrzeby opiekuńcze i wychowawcze,
 5. wspieranie dziecka w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej,
 6. stwarzanie dziecku warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,
 7. tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiąganych sukcesów;

 

 • wspiera rozwój religijny dzieci i podtrzymuje ich tożsamość narodową , uczy miłości do Boga i Ojczyzny poprzez:

 

 1. budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy oraz wspólnoty Kościoła przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji,
 2. budzenie postawy patriotyzmu m.in. poprzez zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi,
 3. organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym, w tym tworzących tradycję przedszkola,
 4. dbanie o kulturę języka polskiego,
 5. stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich.

 

 • organizuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:

 

 1. tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
 2. uczenie postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa,
 3. podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i ochronę zdrowia,
 4. stwarzanie warunków sprzyjających aktywności ruchowej, prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną,
 5. organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola,
 6. zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć;

 

 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:

 

 1. prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
 2. systematyczną obserwację i diagnozę,
 3. kształtowanie w dzieciach umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 4. rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, zachęcanie ich do aktywności badawczej,
 5. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, tworzenie warunków do rozwoju ich wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 6. umożliwienie dzieciom poznania środowiska szkolnego.

 

 1. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, z której mogą korzystać dzieci i ich rodzice oraz nauczyciele.

 

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy zespecjalistami, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Przedszkole stanowi wspólnotę wychowawczą, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy przedszkola oraz dzieci i ich rodzice.

 

 1. Przedszkole wspiera rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się współpracować z nimi w celu budowania spójności wychowawczej.

 

 1. Zadaniem przedszkola jako wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie i realizowanie różnego rodzaju wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

 

 1. Wszystkie dzieci mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania obowiązującym w przedszkolu, w tym w nauce religii. W zakresie praktyk religijnych korzystają z przysługującej im wolności sumienia i wyznania poza przedszkolem. Sprawowanie opieki w związku z ich praktykami religijnymi, w razie potrzeby, zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 

 • udzielanie pomocy materialnej w różnych formach,

 

 • występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

 

 1. Przedszkole może realizować eksperyment pedagogiczny, którego celem jest rozwijanie kompetencji i wiedzy dzieci oraz nauczycieli.

 

 1. Na terenie Przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje Dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ III

Osoba prowadząca

 

 • 3

 

 1. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Parafia p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

 

 1. Siedziba osoby prowadzącej mieści się przy ul. Mickiewicza 61 w Bielsku Podlaskim.

 

 1. Osoba prowadząca przedszkole odpowiada za jego działalność.

 

 1. Do zadań osoby prowadzącej należy w szczególności:

 

 • zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

 

 • wykonywanie remontów obiektów zajmowanych przez przedszkole oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

 

 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,

 

 • wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz wykonywania innych zadań statutowych.

 

 1. Osoba prowadząca ustala, nadaje i wprowadza zmiany do:

 

 • Statutu Przedszkola,

 

 • Programu Wychowawczego Przedszkola,

 

 • Regulaminu organizacyjnego Przedszkola,

 

 • Regulaminu Wynagradzania,

 

 • Zasad gospodarki finansowej.

 

 1. Statut Przedszkola zatwierdza Biskup Drohiczyński.

 

 1. Inne regulaminy opracowane w Przedszkolu przez Organy Przedszkola, przed wejściem w życie wymagają pisemnej aprobaty Osoby prowadzącej Przedszkole.

 

 1. Osoba prowadząca Przedszkole jest organem odwoławczym dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników oraz dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

 1. Osoba prowadząca Przedszkole ma prawo zwoływać i uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

 

 • 4

 

 1. Organami Przedszkola są:

 

 • Dyrektor,

 

 • Dyrektor administracyjny,

 

 • Rada Pedagogiczna,

 

 • Rada Rodziców.

 

 • 5

 

 1. Dyrektorem Przedszkola jest każdorazowy proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

 

 1. Dyrektor Przedszkola realizuje zadania osoby prowadzącej.

 

 1. Dyrektor Przedszkola pełni funkcję nadzorczą oraz reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.

 

 • 6

 1. Dyrektor administracyjny:

 

 • kieruje bieżącą działalnością Przedszkola,

 

 • w zastępstwie Dyrektora Przedszkola i z jego upoważnienia reprezentuje Przedszkole na zewnątrz,

 

 • jest bezpośrednim przełożonym zatrudnionych w Przedszkolu pracowników,

 

 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu,

 

 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie zgodnie z Zasadami gospodarki finansowej i innymi uregulowaniami wewnętrznymi,

 

 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dzieciom podczas zajęć prowadzonych w Przedszkolu, a także podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole poza obiektami do niego należącymi.

 

 1. Do głównych zadań dyrektora administracyjnego należą:

 

 • 1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną,

 

 • 2) organizowanie działalności Przedszkola,

 

 • 3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników.

 

 1. Szczegółowy zakres zadań dyrektora administracyjnego określa Regulamin organizacyjny Przedszkola.

 

 

 • 7

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor administracyjny i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor administracyjny.

 

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej, z głosem doradczym uczestniczą asystenci nauczyciela.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza zgodna z nauką Kościoła w tym zakresie.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola na każdy rok szkolny,

 

 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,

 

 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 

 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy wychowanków,

 

 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez Organy sprawujące nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

 • organizację pracy Przedszkola, w tym rozkład zajęć i Ramowe plany dnia,

 

 • przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,

 

 • wnioski Dyrektora administracyjnego o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 

 • propozycje Dyrektora administracyjnego w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 

 • przygotowuje propozycje zmian do Statutu i upoważnia Dyrektora administracyjnego do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu po zatwierdzeniu przez Osobę prowadzącą,

 

 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Przedszkola.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Osoby prowadzącej Przedszkole, Organów Nadzoru Pedagogicznego lub co najmniej 1/3 jej członków.

 

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły są sporządzane w formie papierowej.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

 

 • 8

 

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców.

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola.

 

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

 

 1. W wyborach, o których mowa w ust. 4, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

 

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 

 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji:

 

 • uchwala regulamin swojej działalności,

 

 • opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,

 

 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia w przypadku, gdy Organ Nadzoru Pedagogicznego poleca taki opracować.

 

 • Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

 

 1. Rada Rodziców może występować do organów przedszkola, osoby prowadzącej Przedszkole, organów sprawujących nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

 

 • 9

 

 1. Zasady współpracy organów Przedszkola:

 

 • wszystkie organy Przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji oraz bieżący przepływ informacji pomiędzy sobą,

 

 • rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w Statucie Przedszkola,

 

 • wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w ust. 2 i 3.

 

 1. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor administracyjny.

 

 • Dyrektor administracyjny podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – stron sporu,

 

 • przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor administracyjny zapoznaje się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

 

 • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem informuje zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze,

 

 • strony sporu w ciągu 7 dni mogą odwołać się od decyzji Dyrektora administracyjnego do Dyrektora Przedszkola. Decyzja Dyrektora Przedszkola jest ostateczna.

 

 1. Spory między organami Przedszkola, w których stroną jest Dyrektor administracyjny rozstrzyga Dyrektor Przedszkola. Ust. 2 pkt. 1 – 3 stosuje się odpowiednio. Decyzja Dyrektora Przedszkola jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

 

 • 10

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

 1. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 

 

 • 11

 

 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w Przedszkolu przez Dyrektora

 

 1. W przedszkolu prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci objętych takim obowiązkiem według przepisów prawa.

 

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe prowadzone z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

 

 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od potrzeb oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

 

 • 12

 

 1. W okresach niskiej frekwencji dzieci, Dyrektor administracyjny może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

 

 1. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem organizacji wycieczek.

 

 • 13

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora administracyjnego i zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola.

 

 1. W Arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się:

 

 • liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

 

 • liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska,

 

 • tygodniowy wymiar godzin zajęć dodatkowych i rodzaj tych zajęć,

 

 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych jako dotacja z Urzędu Miasta.

 

 • 14

 

 1. Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 do 16.30.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez Osobę prowadzącą.

 

 1. Organizację dnia pracy Przedszkola określa Ramowy plan dnia.

 

 1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

 

 • 1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki,

 

 • 2) placu zabaw,

 

 • 3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni,

 

 • 4) posiłków.

 

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na przedszkolnym placu zabaw.

 

 1. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

 

 • 14a

 

 1. Zajęcia w przedszkolu są zawieszane, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
 • zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci

– w trybie określonym w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

 1. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.
Data dodania: 0000-00-00 00:00:00
Data edycji: 2024-04-19 12:37:10
Ilość wyświetleń: 136
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żwirki i Wigury 4

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej