Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

Rekrutacja 

REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLCZNEGO „KARMELKI” NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-6 lat do udziały w procesie rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024!!! 

 

W roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu będą funkcjonowały 4 oddziały, w tym jeden realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (planowo).

 

W ofercie przedszkola przewidziane są nieodpłatne:

 • zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika z elementami tańca, religia, schola, sensoplastyka, gimnastyka korekcyjna*,
 • specjalistyczne zajęcia dodatkowe: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna

Ponadto w każdym roku szkolnym przewidziane są dodatkowe nieodpłatne atrakcje dla dzieci np. wycieczki, warsztaty, zajęcia realizowane w ramach projektów edukacyjnych, audycje muzyczne, spektakle teatralne.

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

06.02.2023 r. – 14.02.2023 r.

składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

16.02.2023 r. – 25.02.2023 r.

podpisywanie umów z rodzicami dzieci kontynuujących wychowanie przedszkole w naszym przedszkolu

do 17.03.2023 r.

składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy (wniosek należy umieścić w skrzynce pocztowej przedszkola znajdującej się na wrotach wejśiowych po prawej stronie); 
wniosek do pobrania znajduje się na dole strony i do pobrania w przedszkolu.

25.03.2023 r.

podanie listy dzieci nowo przyjętych do przedszkola (lista zostanie udostępniona na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku przedszkola)

25.03.2023 r. -  31.03.2023 r.

potwierdzenie przez rodzica dziecka nowo przyjętego woli uczęszczania
do przedszkola - podpisanie umowy

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona do chwili uzyskania pełnych grup.

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem administracyjnym przedszkola, tel. 882 715 279.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w procesie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki”,
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 882 715 279,
  e-mail: przedszkolekarmelki.bielskpodlaski@wp.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji dziecka do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” na rok szkolny 2023/2024.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są Administrator, osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
  a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
  b. Zarządzenie nr 677/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
  a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola - przez okres uczęszczania do przedszkola,
  b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
 8. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz.
 11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 12. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Data dodania: 2018-02-07 08:45:16
Data edycji: 2023-03-22 12:18:56
Ilość wyświetleń: 8128
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żwirki i Wigury 4

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook